Område: V Trumslagarvägen, N Grönfinksvägen, Ö Blåmesvägen, S Soldatvägen (t2)

Koordinater: G7

Storlek och ägare: 25 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Lågt på grund av svårtillgänglighet
Beskrivning
Marktyp: Ett solitärt berg med branta sluttningar mot främst norr och väster.
Växt- och djurliv: Hällmarksskog av tall på i stort sett hela berget. Dock lövskog nere vid vägarna och granar mot Soldatvägen. Mest mossa och ljung i undervegetationen.
Bedömning
Tillgänglighet: Svårtillgängligt - nås bäst från slutet av Trumslagarvägen med vändplats
Framkomlighet: Bra när man väl är uppe
Speciella rekreationsvärden Fin utsikt åt många håll men man måste röra sig på toppen
Utnyttjande idag: Sannolikt mycket lågt men lektecken ned mot Trumslagarvägen
Kommentar: Någon ytterligare planering är knappast aktuell på grund av terrängförhållandena. Det är synd att tomterna längst upp på Blåmesvägen har upplåtits. Runt om berget är det en märklig blandning av magnifika villor och halvdana stugor.
Boo Miljö- och naturvänner 2003