Område: O Hjortängen, S Stig längs Kocktorpsjön, V Lännersta (t1)

Koordinater: N9

Storlek och ägare: 30 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Lågt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp: Hällmarksskog med tall övergående i morän med gran mot norr. Elljusspåret passerar området . Längs gränsen mot Lännersta går en kraftledning som tar åtskillig bredd till sitt förfogande.
Växt- och djurliv:
Bedömning
Tillgänglighet: Längs elljusspåret samt via gator och stigar inom Hjortängen
Framkomlighet: Bra längs elljusspåret
Speciella rekreationsvärden Motion
Utnyttjande idag: Ganska lågt
Kommentar:
Boo Miljö- och naturvänner 2003