Område: Mellan Ringduvevägen, Boovägen, Drabantvägen och Norrstigen (t)

Koordinater:

Storlek och ägare: Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Måttligt (så länge tillgängligheten brister och endast är möjlig för de fåtal kringboende)
Beskrivning
Marktyp: Urberg med tunt marktäcke.
Växt- och djurliv: Hällmarkstallskog
Bedömning
Tillgänglighet: Området ligger som en ö mellan sommarstuge- och villatomter. Det finns ingen naturlig ingång till området - utom att smyga över någon sommarstugetomt. Utmed hela Norrstigen samt till större delen av Drabantvägen är permanentbebyggelse (av sent datum). Några kvarvarande sommarstugetomer utmed Ringduvevägen. Tillgängligheten borde förbättras genom stig från någon av de kringliggande gatorna
Framkomlighet: Relativt lättframkomligt. Området utan stigar.
Speciella rekreationsvärden Ett litet område för närrekreation och lek
Utnyttjande idag: Endast de direkt kringboende från de omringande gatorna. Kojor vittnar om att området utnyttjas som lekområde
Kommentar: Ett litet men fint närrekreationsområde som skulle öka i värde om man vid kommande bygglovsgivande ser till att avsätta mark för en liten stig in i området. Oklart hur detta bevakats vid detaljplaneläggning, som måste gjorts relativt nyligen - åtminstone vad gäller Norrstigen och Drabantvägen. Som noterats betr. område p och q samt r och s, så är hela området söder om motorvägen och ner mot Sockenvägen numera mycket hårt exploaterat. Alla - även mycket små - grönområden behöver vara tillgängliga för allmänheten.

Boo Miljö- och naturvänner 2003