Område: Stråk från Sockenv, Ekallén över Ringduvevägen mot Grävlingstigen (s)

Koordinater:

Storlek och ägare: Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp:

Området består av ett sammanhängande grönstråk med i huvudsak två olika marktyper. Området vid Sockenvägen-Ekallén benämns nedan som område A. Området kring Grävlingsstigen mot Ringduvevägen benämns nedan som B.
A: Mot Sockenvägen-Ekallén brant södersluttning med ett djupare fältskikt.
B: Smalt markstråk av hällmark mellan bebyggelse

Växt- och djurliv: A: Ekskog med inslag av tall, gran och hassel. I fältskiktet finns bredbladiga gräs samt örter såsom liljekonvalj, viol, blåsippa och vitsippa.
B: Hällmarkstallskog
Bedömning
Tillgänglighet: A: Tillgänglighet från Ekallen upp i den ganska branta sluttningen. Mer otydlig tillgänglighet från Drabantvägen p.g.a. bred uppfartsväg till nybyggd fastighet (svårt veta vad som är privat mark).
B: Tillgänglighet från Grävlingsstigen (om man känner till området). Dock visst hinder av (från grannfastighet) utsatta plintar över stigen. Det smala markstråket genomkorsas av stigar. Dålig tillgänglighet från Ringduvevägen - inga synliga stigar, lätt att snarare hamna på sommarstugetomt än i grönstråket som är "allmänning".
Framkomlighet: Området är delvis lite kuperat. Måttlig framkomlighet
Speciella rekreationsvärden A: Örtrikedomen och den på våren rikliga blomningen av blåsippor och liljekonvaljer i sluttningen mot Ekallén. Finns i närområdet inte längre några andra allmänna områden med denna flora.
B: Ett daghem gränsar till området och har här sin möjlighet till lek och rekreation i natur.
Utnyttjande idag: A: Främst på våren för att njuta av skönhet och doft hos blåsippor och liljekonvaljer. Promenaden sker mestadels utmed Sockenvägen och Ekallen och med små avstickare in i området.
B: Utnyttjas av daghem och dagmammor samt av kringboende för små skogspromenader och hundpromenader. Väl upptrampade stigar samt kojor visar på utnyttjandet.
Kommentar: A: Den fina blåsippssluttningen mot Ekallén har tyvärr minskat avsevärt vid breddningen av Ekallén. I stället finns nu uppschaktade jordmassor, där det ännu ej hunnit komma någon vegetation. Ett misstag att inte denna blåsippsbacke blev bättre respekterad.
B: Tillgängligheten in i området bör förbättras. Stigar med ingångsmöjlighet även från båda sidor av Ringduvevägen bör tillförsäkras innan områdets sista sommarstugetomter ges bygglov för permanentbebyggelse.

Boo Miljö- och naturvänner 2003