Område: Mellan Norrstigen, Vråkvägen och Dalkarlsvägen (r)

Koordinater:

Storlek och ägare: Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Måttligt (så länge tillgängligheten brister och endast är möjlig för de fåtal kringboende)
Beskrivning
Marktyp: Urbergshöjd med tunt marktäcke
Växt- och djurliv: Hällmarkstallskog. Rådjur rör sig i området
Bedömning
Tillgänglighet: Området ligger som en ö mellan sommarstuge- och villatomter. Det finns ingen naturlig ingång till området - utom att smyga över någon sommarstugetomt. Utmed Dalkarlsvägen finns 10 stora fastigheter - varav 6-7 med permanentbebyggelse. Två stora fastigheter utmed Vråkvägen har sommarstugor. Utmed Norrstigen finns 9 stora fastigheter, blandat sommarstuge- och permanentbebyggelse. Tillgängligheten borde förbättras genom stig från någon av de tre gatorna
Framkomlighet: Relativt lättframkomligt. Området utan stigar.
Speciella rekreationsvärden Ett litet område för närrekreation och blick ut över grannskapet
Utnyttjande idag: Endast de direkt kringboende från de tre omringande gatorna. Området ser dock ut att vara mycket utnyttjat som lekområde. Här finns flera häftiga kojor, som byggts med stor fantasi med bl.a. utnyttjande av gammal torraka av tall.
Kommentar: Ett litet men fint närrekreationsområde som avsevärt skulle öka i värde om man vid kommande detaljplanering och bygglovsgivande ser till av avsätta mark för en liten stig in i området. Som noterats betr. område p och q, så är hela området söder om motorvägen och ner mot Sockenvägen numera mycket hårt exploaterat. Alla - även mycket små - grönområden behöver vara tillgängliga för allmänheten.

Boo Miljö- och naturvänner 2003