Område: S motorvägen, mellan Alpstigen, Rävgrytestigen, Boovägen (p och q)

Koordinater:

Storlek och ägare: Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Ett sammanhängande grönområde med flera olika marktyper. Övervägande hällmark men också fuktigare sänkor. I sydväst urbergshöjd som stupar djupt i väster. I sydost (norr om Kullstigen) frostsprängda klippstycken med gömslen. I nordväst (norr om Ripvägen) jordvallar från motorvägsbygge.
Växt- och djurliv:

Hällmarkstallskog med på vissa platser (bl.a. i söder mot Alpstigen) inslag av ek (medelålders). Norra delen mot motorvägen består av blandskog. Här finns ett stråk med rikare blandskog och mer örtrik vegetation, såsom liljekonvalj, viol, blåbär, träjon, harsyra, smultron, stenbär, blåsippa och även brakved samt fläckigt nyckelblomster. Längst i öster finns i fältskiktet bl.a. skogsfräken (rävsvans), skogssallad och kammossa (i äldre skog). I jordvallen från motorvägsbygget växer tät granskog (c:a 20 år gammal), som ger ett bullerskydd. Här obefintligt fältskikt.
Rådjur finns inom området. "Rådjursdalen" - ett lokalt uttrryck för en svacka där rådjur ofta varit synliga från ett berg. Grävling och räv har varit synliga (av u.t. dock för några år sedan). Ekorre är ofta synlig. Spår av spillkråka har iakttagits vid inventeringen 2/6 -02.

Bedömning
Tillgänglighet: Man kommer lätt in i området från flera håll: ex. Alpstigen, Semestervägen, Rävgrytestigen.
Framkomlighet: Stigar genomkorsar området. I övrigt medelgod framkomlighet p.g.a. den kraftiga kuperingen
Speciella rekreationsvärden Ett litet men naturmässigt varierande närrekreationsområde. Från de höga bergen i sydväst har man fin utsikt in över Stockholm.
Utnyttjande idag: Intensivt utnyttjande - något som alla väl upptrampade stigar är ett bevis för. Vanliga skogspromenader. Hundpromenader. Området besöks ofta av dagis och dagmammor. En grupp dagmammor med ett stort antal barn fanns på plats vid inventeringen 9/10 -03. Går hit minst en gång i veckan och skattar området mycket högt. Kojor - av olika ålder och former - finns på flera platser inom området. Något som tyder på hög lekaktivitet i detta närområde. Bärplockning - finns fina små blåbärsområden och i mindre omfattning lingon.
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003