Område: S Oxbärsvägen, N Rågångsvägen, N Galärvägen (o)

Koordinater:

Storlek och ägare:

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp: Från Oxbärsvägen en brant stig (stigning ca 20-25 m) upp i gammal blåbärstall/granskog. Uppe på berget hällmarktallskog. Tall/granskog med inslag björk och asp, hällmarkstallskog. Enkel skogsstig finns genom hela området.
Växt- och djurliv: Vitsippa, blåbärsris. Kråka, skogsduva, talgoxe, koltrast, gråhäger, tupp som gol, långhorningshona (svart smal med ledad blank bakkropp)
Bedömning
Tillgänglighet: God från både norr och söder
Framkomlighet: God utefter stigen
Speciella rekreationsvärden Vacker orörd hällmarksskog med gammal tall och gran. Viktigt att behålla endast gångstigen mellan Måbärsvägen och Kornettvägen, så att den gröna korridoren bibehålls. Detta bidrar till att den norra och södra delen kan fungera som en trevlig skogpromenad även för människor.
Utnyttjande idag: Rastning av hundar
Kommentar: Viktig förbindelse som fungerar som grön korridor mellan områden i norr och söder. Har säkerligen varit mycket fin skogsmark/hällmark innan förtätningen av bebyggelse. Ett viktigt plus är att Måbärsvägen och Kornett-vägen ej tillåter genomfart med bil. Detta bidrar till att den norra och södra delen kan fungera som en grön enhet. Elkraftgata går i korridorens riktning.

Boo Miljö- och naturvänner 2003