Område: S Dalvägen, Ö Hasselvägen (n)

Koordinater:

Storlek och ägare: Fastighetsägarföreningen i området

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Lågt
Beskrivning
Marktyp: Vildvuxen gräsyta, genomkorsad västerifrån av vattenfyllt brett dike med vatten från Dalkarlskärret. Vattendike från söder ansluter.
Växt- och djurliv: Grästuvor, sälg, kaveldun, lekande grodor i diket
Bedömning
Tillgänglighet: God
Framkomlighet: Tveksam.
Speciella rekreationsvärden Inga
Utnyttjande idag: Inget.
Har använts för majbrasa. Vändplan för ny busslinje har diskuterats.
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003