Område: S Dalvägen, V Baggensvägen (m)

Koordinater:

Storlek och ägare: Fastighetsägarföreningen i området

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: I huvudsak en gräsyta med ett brett vattenfyllt dike utefter Dalvägen.
Växt- och djurliv: Asp och slånsnår i öster. I söder har gräsplanen en grankant med enstaka tallförekomster
Bedömning
Tillgänglighet: God
Framkomlighet: God
Speciella rekreationsvärden Fotbollsplan och lekplats
Utnyttjande idag: Mycket av områdets barn.
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003