Område: Klinten, under Skurubron (k6)

Koordinater: 5,6 F och G

Storlek och ägare: ca 1,5 ha, Nacka kommun samt Värmdö skeppslag (Björknäs 1:19, under bron)

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Till övervägande del bar häll, på sina ställen täckt av ett tunt moränlager. Impediment runt Skurubrons fästen.
Växt- och djurliv: Glesbevuxet av tall, ek och björk. I undervegetationen finns mycket rönn samt en del oxel. Markvegetationen domineras av smalbladigt gräs och blåbär. Ordinär örtflora med vitsippa, liljekonvalj, getrams m.m.
Bedömning
Tillgänglighet: Lättillgängligt från Gamla Brovägen liksom från bebyggelsen på Paviljongvägen samt Kvarnvägen på södra sidan om Skurubron.
Framkomlighet: Stigar löper genom området.
Speciella rekreationsvärden Spännande miljö för barn, att vara under Skurubron. Vattenkontakten förhöjer värdet
Utnyttjande idag: Kringboende vandrar genom området, som utgör en förbindelse mellan Gamla Brovägen norr om Skurubron och Kvarnvägen i söder. Dagis- och fritidsgrupper gör regelbundet utflykter hit. Brofästet har tidvis nyttjats som sovplats för hemlösa.
Kommentar: Av naturliga skäl trafikstört. Området skulle behöva rensas från skräp.
Boo Miljö- och naturvänner 2003