Område: S Mellströms väg (k5)

Koordinater: 6F

Storlek och ägare: ca 0,5 ha, Nacka kommun samt privat (nedre delen)

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp: Bäckravin med finkornigt material från Mellströms väg ned mot Skurusundet. I nedre delen uppförs för närvarande en fastighet. Bäcken har letts norr om denna.
Växt- och djurliv: Bäckravinen är bevuxen med främst alm, klibbal och hägg. I nedre delen står en gammal, illa tuktad ek. Vårfloran är relativt rik med vitsippa, svalört, viol och liljekonvalj. Då träden slagit ut blir beskuggningen kraftig. Detta tillsammans med erosion gör att ett ordentligt fältskikt inte har utvecklats. Där växer dock glest med träjon, lundgröe, olvon, parksallat m.m
Bedömning
Tillgänglighet: Tillgängligt längs en brant stig som förbinder Mellströms väg och Montelius väg.
Framkomlighet: Medelsvår, då det är ganska brant
Speciella rekreationsvärden Vacker bäckravin.
Utnyttjande idag: Kringboende.
Kommentar: Det är önskvärt att det även i framtiden ska gå att ta sig igenom området. Stigen utgör en förlängning av den södra biten av strandpromenaden längs Skurusundet.
Boo Miljö- och naturvänner 2003