Område: Mellan Tempelstigen och Skurusundet (k4)

Koordinater: 6F

Storlek och ägare: ca 0,8 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp: Hällmark som sluttar brant från en platå uppe vid Tempelstigen ner till Skurusundet. På platån finns en mindre, cementerad damm. Vattendjupet understiger 1m
Växt- och djurliv: Gles hällmarkstallskog. I sprickorna trängs ett fåtal buskar med örter och gräs. Dammen saknar såväl tillflöde som utlopp och vattnet är grumligt och syrefattigt. Ett bestånd nate växer i dammen.
Bedömning
Tillgänglighet: Övre delen lättillgängligt från Tempelstigen. Nedre partiet mycket brant och svårtillgängligt. Tillgängligheten i den nedre delen begränsas av privata tomter i norr och i söder, vilka skär av den strandpromenad som löper utmed långa delar av Skurusundet på Björknässidan.
Framkomlighet: Förutom runt dammen är det svårt att ta sig fram p.g.a. den brant sluttande hällen.
Speciella rekreationsvärden Strålande utsikt över Skurusundet
Utnyttjande idag: Övre delen nyttjas av kringboende och fritidshem.
Kommentar: Små dammar blir alltmer sällsynta, och är därför skyddsvärda. Denna damm hör dock inte till de högst klassade p.g.a. dålig vattenkvalitet. Den skulle behöva rensas från skräp. Önskvärt vore om området kunde knytas samman med strandpromenaden i norr och i söder. Å andra sidan gör denna otillgänglighet att strandremsan är avskild och ostörd.
Boo Miljö- och naturvänner 2003