Område: Slutet av Lilla Björknäsvägen vid Skurusundet (k3)

Koordinater: 6F

Storlek och ägare: ca 0,6 ha, Nacka kommun

 

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp: Liten hällmarkshöjd vars norra och västra kanter är sprängda och branta. Mellan denna knalle och Skurusundet finns ett lägre planare parti med tjockare jordtäcke.
Växt- och djurliv: Förutom några mindre almar och lönnar är bergsknallen öppen och kantas av snår, bestående av rosenbuske, förvildad syren, berberis m.m. Fältskiktet består av relativt artrik torrbacksflora med bl.a. luddlosta. I kanten mot Lilla Björknäsvägen växer parksmultron. Det lägre plana marken är mer frodig men artfattig. Den domineras av smal- och bredbladiga gräs samt kvävegynnade örter som hundkäx och skräppor.
Bedömning
Tillgänglighet: Lättillgänglig från alla håll.
Framkomlighet: Medelgod. Berget är delvis brant, men det går att hitta lättare vägar.
Speciella rekreationsvärden Vacker utsikt över Skurusundet. Mellan området och Skurusundet löper Björknäs strandpromenad.
Utnyttjande idag: Utnyttjas av kringboende.
Kommentar:
Boo Miljö- och naturvänner 2003