Område: Talluddsvägen/Lilla Björknäsvägen, längs bäcken från Glasbrukssjön (k2)

Koordinater: 6F

Storlek och ägare: ca 0,5 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp: Sluttande område mot norr i det kilformiga hörnet öster om Talluddsvägen ner mot Lilla Björknäsvägen. Närmast Talluddsvägen är marken utfylld med stora block. Östra delen begränsas av en brant häll. Nedre delen är sumpig, dock utan stillastående vatten då marken sluttar. Längs Lilla Björknäsvägen i nedre delen rinner den bäck som utgör Glasbrukssjöns utlopp i Skurusundet. Intill bäcken finns ett område med impediment som används som parkering.
Växt- och djurliv: Övre delen av sluttningen domineras av lönnar, almar och ekar. I undervegetationen finns även hägg och hassel. Nedre delen är sumpig och bevuxen med klibbal och asp. Fältskiktet är nästan obefintlig i den övre delen p.g.a. kraftig beskuggning. Där växer glest med kärrviol, stinksyska, löktrav m.m. Intressant är den klorofyllösa vätterosen som parasiterar på rötter av lövträd, främst hassel och al. I det fuktiga och mer öppna området längs bäcken växer skogssäv, älgört, topplösa m.m. Området är bråtigt med snår och gamla nedfallna grenar, vilket gynnar insekts- och fågellivet. I bäcken fiskar strömstare om vintern.
Bedömning
Tillgänglighet: Torpvägen, som här bara är en stig, leder längs områdets östra kant, mellan Lilla Björknäsvägen och Talluddsvägen.
Framkomlighet: Förutom längs ovan nämnda stig krävs stora kliv för att ta sig fram.
Speciella rekreationsvärden Bäcken (se nedan under kommentar)
Utnyttjande idag: Kringboende, som dock mest använder sig av stigen.
Kommentar: I bäcken finns strömmande vatten året om vilket är en förutsättning för strömstaren. I Nacka finns inte så många sådana bäckar, och dessa blir därför extra skyddsvärda.
Boo Miljö- och naturvänner 2003