Område: Gundersbergsplatån, N "Trädgårdsmästeriet" (k1)

Koordinater: 6F

Storlek och ägare: ca 1,7 ha, Västra delen Nacka kommun, östra delen privat

Klassning
Naturvärde: Mycket högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Omväxlande område med delvis kulturpåverkad mark (gränsar i söder mot ett trädgårdsmästeri). Området sluttar från norr, där hällen går i dagen, mot söder som är täckt av ett moräntäcke. På den privatägda östra biten ligger en gammal tennisbana. I NV hörnet finns en damm, en knapp ha stor. Dammen har varit en bevattningsdamm till trädgårdsmästeriet. Från dammen ringlar en bäck åt söder och bildar ett litet fall längs berget ner mot Gundersbergsvägen. Bäcken torkar ut sommartid.
Växt- och djurliv: Blandskog med några medelålders ekar. Väster om tennisbanan växer en mindre bok. Nära trädgårdsmästeriet finns en del förvildade kulturväxter, t.ex.mahonia och kaprifol. I dammen finns en rik fauna. Grodor, paddor, större- och mindre vattensalamander använder dammen som lekplats. Det grunda vattnet är också en barnkammare för otaliga småkryp såsom trollsländelarver, dykarbaggar mm. I dammen växer gul svärdslilja, kråkklöver, vit näckros, blåsstarr m.m
Bedömning
Tillgänglighet: Stigar leder från Gundersbergsvägen och slutet av Hindvägen. En stig leder även in från Lövbergsvägen över den östra, privatägda delen av området.
Framkomlighet: Lättframkomligt. En barnvagn kan dras genom området, dock ej en rullstol.
Speciella rekreationsvärden Dammen med sitt mångfald av groddjur och småkryp. Den gamla tennisbanan som trots sitt förfall är en utmärkt bollplan. Området är omväxlande och spännande.
Utnyttjande idag: Utnyttjas mycket av kringboende liksom av skolor, fritidshem och daghem. Används i pedagogiskt syfte inom biologiundervisning.
Kommentar: Dammen är mycket skyddsvärd då den utgör en biotop för groddjur. Extra skyddsvärd är populationen av Större Vattensalamander (Triturus cristatus). Den Större Vattensalamanderns existens är hotad, troligen för att antalet mindre dammar försvinner i takt med exploatering eller utdikning. Större Vattensalamander lever i huvudsak på land, i skogsmark, men kräver mindre dammar för att fortplanta sig. Det är viktigt att området runt dammen lämnas orört. Området är för närvarande (2002) under planläggning och dammen hotas av exploatering. Önskvärt är att hela området sparas som grönområde.
Boo Miljö- och naturvänner 2003