Område: N Evedalsvägen, Ö och V Boo Strandväg (j)

Koordinater:

Storlek och ägare: Fastighetsägarföreningen

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Enbart ängsmark V Boo Strandväg. Ängsmark, boulebana och lekplats Ö Boo strandväg. Vattenfyllt dike utefter Evedalsvägen.
Växt- och djurliv: Vass mot Baggensfjärden Ö Fiskebovägen. Asp, björk vide, nypon utefter diket. Daggkåpa, hesperis, blodrot, tulkört, fibblor, nässlor mm.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt från alla håll. Inga nivåskillnader
Framkomlighet: God.
Speciella rekreationsvärden Lekplats, majbrasa
Utnyttjande idag: Lekplats, hundrastning, Eldningsplats för kringboende.
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003