Område: O Vårvägen, V Boo Strandväg (g)

Koordinater: D8

Storlek och ägare: Backeböl 1:775

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Lågt
Beskrivning
Marktyp: Området omgivet av villabebyggelse. Det är en kuperad bergshöjd med hällmarksskog. Fältskikt ljungrikt och med blåbär i svackorna. Området sluttar brant ned mot Boo Strand- väg
Växt- och djurliv: Ej inventerat
Bedömning
Tillgänglighet: Lättast åtkomligt från grönstråket intill Vårvägen 14 genom vilket man kan ta sig rätt upp på berget.
Framkomlighet: Tämligen god, dock ej med barnvagn. Delvis brant.
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag: Okänt, dock sannolikt endast av närboende
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003