Område: V aaa etc ( nn)

Koordinater:

Storlek och ägare:

Klassning
Naturvärde:
Rekreationsvärde:
Beskrivning
Marktyp:
Växt- och djurliv:
Bedömning
Tillgänglighet:
Framkomlighet:
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag:
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003