Område: N Ringleksvägen, V Lurbackavägen (c)

Koordinater: E8

Storlek och ägare: Backeböl 1:775

Klassning
Naturvärde: Lågt
Rekreationsvärde: Lågt
Beskrivning
Marktyp: Längs Ringleksvägen finns i O en hästhage. Området i övrigt är en sluttning åt N-NO och består till största delen av en gles granskog med fattigt fältskikt. En liten bäck rinner rinner genom skogen åt SO. I områdets NV hörn finns trappa ned till Eriksviksvägen. Området är omgivet av villabebyggelse
Växt- och djurliv:
Bedömning
Tillgänglighet: Lättillgängligt från Ringleksvägen
Framkomlighet: God och lättgånget på befintlig stig, dock knappast med barnvagn
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag: Hästhage i O delen. I övrigt ej känt
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003