Område: Blåbärsstigen, O Blåbärsstigen, V Skogsbacken (a)

Koordinater: E8

Storlek och ägare: Backeböl 1:5

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Lågt
Beskrivning
Marktyp: Ett kuperat barrskogsområde med lövträdsinslag. Längs Blåbärsstigen växer en skogsremsa med frisk blåbärsrik granskog i vars N del finns fuktiga-blöta svackor som åt N övergår i ett fuktigt-blött område med glasbjörk. Åt O måttlig stigning upp till hällmarkstallskog. Delvis lingonrik. I områdets N del litet rött fritidshus med diverse upplag (plank, gastuber) på tomten. Villabebyggelse runt om området.
Växt- och djurliv: Djurliv ej närmare inventerat. Talrika spår efter näringssök av rådjur och spillkråka.
Bedömning
Tillgänglighet: God från Blåbärsstigen
Framkomlighet: God, dock ej med barnvagn, på flera mindre stigar
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag: Endast av närboende och i liten utsträckning
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003