Område: O Baggensvägen (9)

Koordinater:

Storlek och ägare: 0,7 ha

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Flack strandmark

Växt- och djurliv: Djupt vassbälte. Stor al vid Baggensvägen. I södra delen, vid vägen, vildapel, hägg, alm, hagtorn, slån, nyponros. Avverkning har skett av sly.
Bedömning
Tillgänglighet: Svår utom i norra delen där vassbältet öppnar sig mot bryggor och bodar och fri sikt mot Baggensfjärden.
Framkomlighet: Låg
Speciella rekreationsvärden  
Utnyttjande idag:

 

Kommentar:  

Boo Miljö- och naturvänner 2003