Område: Kummelnäsvägen 6

Koordinater: B7

Storlek och ägare: 5000 kvadratmeter
Inger och B-O

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:  
Växt- och djurliv: Djurlivet är rikt. Räv, grävling, fälthare och rådjur förekommer. Fågellivet är artrikt med bl.a. jagande duvhök, större hackspett, gröngöling, spillkråka (på EU:s habitatdirektiv!), ringduva, flera arter sångare och mesar. Rikt insektsliv.
Bedömning
Tillgänglighet:  
Framkomlighet:  
Speciella rekreationsvärden  
Utnyttjande idag:  
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003