Område: Rensättraskogen, NV Värmdövägen mellan Boo kyrkväg och Ormingekolonisterna (78)

Koordinater: D7-D8

Storlek och ägare: Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Ett kuperat barrblandskogsområde. I SO stigning med blandskog med yngre ekar, rönn, nyponbuskar, tall och enbuskar. Fältskikt örtrikt med bl.a. liljekonvalj, vitsippa, blåsippa, blodrot, bergslok och örnbräken. Efter ca 50 m åt V planare, fuktigare område med gles högstammig granskog. Blåbärsrikt. I V delen bestånd av fläckigt nyckelblomster. Flera stora myrstackar. Åt V brant stigning med övergång till hällmarkstallskog som sträcker sig genom hela området åt V. Brant bergvägg med jättelika frostsprängda block bildar gränsen mot Ormingekolonisternas område.Genom området går en kraftledning i SSV-ONO rikt- ning. N om denna nära koloniområdet fuktigare granskog med bl.a. trolldruva i fältskiktet. NO delen med fuktigare barr-lövskog. Brynet mot Boo kyrkoäng med aspridå. Från högsta partiet sluttning åt SO med gles barrblandskog ner mot villorna vid Källängsvägen.
Växt- och djurliv: Djurlivet är rikt. Räv, grävling, fälthare och rådjur förekommer. Fågellivet är artrikt med bl.a. jagande duvhök, större hackspett, gröngöling, spillkråka (på EU:s habitatdirektiv!), ringduva, flera arter sångare och mesar. Rikt insektsliv.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt tillgängligt på stigar från Boo kyrkväg el på stig i NV från koloniområdet
Framkomlighet: God på flera befintliga stigar. En bred stig går från S (vid transformator- stationen ) norrut , svänger åt Ö och mynnar vid Boo kyrkväg
Speciella rekreationsvärden Ett mycket omväxlande , lugnt och tyst område. Anslutningen till Boo kyrkas ängsmark ökar områdets rekreationsvärde
Utnyttjande idag: Rätt flitigt utnyttjat promenadområde. I östra delen av området har Sågtorpsskolan en fast naturstig som flitigt används i undervisningen. Stigen gjord i samarbete mellan lärarna och Boo Miljö-och naturvänner
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003