Område: N Karbosjön, Längs Karbosjöns N strand mellan Risets Alväg och Hertigvägen (77)

Koordinater: B8

Storlek och ägare: Risets tomtägareförening UPA och samfälligheter

Foton

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Ett smalt område som utgörs av ett videkärr med tät vegetation av gråvide, bindvide, brak- ved och druvfläder.Enstaka klibbalar. Fältskikt med svärdslilja, vattenormbunkar, kärrbräken , kråkklöver och vass.Området är en igenväxt vik av Karbosjön och övergår åt S i sjöns strandvegetation.
Växt- och djurliv: Rikt fågelliv. Här finns också goda bestånd av padda och vanlig groda. Till området hör också två större stigar kantade av frodig vegetation. Vid Risets Alväg finns flera stora ekar.
Bedömning
Tillgänglighet: God
Framkomlighet: Videkärret är svårframkomligt.Kring detta finns dock två stora stigar.Den ena går mellan Risets Alväg och Hertigvägen/Ynglingavägen, den andra mellan Ynglingavägen och Götavägen.
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag: De två stora stigarna är mycket välbesökta och populära promenadstråk.
Kommentar: Enligt detaljplaneförslaget "Söder Grävlingsberg" avses området sparas som naturmark

Boo Miljö- och naturvänner 2003