Område: Åbroddsvägen, V om Åbroddsvägen, Ö om Vikingshillsvägen och Nordmannavägen (76)

Koordinater: B8-C8

Storlek och ägare: Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Lågt, efter skötsel av ekområdet i SO Högt
Beskrivning
Marktyp: Rikt, friskt-fuktigt lövskogsområde med gräsmarksinslag. Beläget i en svag NV-SO sänka. Längs områdets V kant löper ett dike som avvattnas i Karbosjön. Längs dess Ö kant tät vegetation med viden och glasbjörk. I N och mellersta delen innanför detta ett ekstråk med delvis stora träd. Öster därom sluttning med barrblandskog. Centrala delen med frisk gräsmark inhägnad för hästbete. Åt SO fortsätter området i lövskog med talrika ekar. Denna del användes förr för ängsbruk och ännu på 1950-talet som betesmark Landskapet var då betydligt öppnare och ett vackert eklandskap Numera är denna del rätt igenväxt och ger ett otillgängligt intryck. Denna del av området fortsätter åt SO mot skjutbanan, Ramsmora och Velamsunds naturreservat
Växt- och djurliv: Djurlivet är rikt. Talrika fågelarter häckar i vide- ekpartiet Ö om diket och även i lövskogen i områdets SÖ del bl.a. sparvhök. I diket förekommer bl.a. vattnnäbbmusinsektsfauna. OBS området behöver inventeras bättre innan dess naturvärden kan slutgiltigt bedömas
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt tillgängligt främst från en gång- och cykelstig från Vikingshillsvägen till Rudsjökroken.
Framkomlighet: Mindre god, men smalare, delvis igenväxta stigar finns NV-SO mot det SO lövskogspartiet.
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag: Förutom hästhagen i områdets centrala del är området ej eller föga använt som promenadområde
Kommentar: Områdets värde som bevaransvärt grönområde framhölls redan 1950 av Boo kommun i "Byggnadsplan för Riset III å Velamsund". En del av de naturvärden som detta område f.n. döljer och som man värdesatte redan 1950, skulle kunna återskapas med varsam röjning i områdets SO del. Velamsunds naturreservat skulle då kunna få en naturskön ingång från Norra Boo. Området skulle kunna fungera som en promenad- och skidväg till naturreservatet. Idag tvingas man förbi hela detta område och först i slutet av Frövägen finns en stig som leder ut i naturen

Boo Miljö- och naturvänner 2003