Område: Bågvägen, Omgärdat av Bågvägen och Vikingshillsvägen (75)

Koordinater: B8

Storlek och ägare: Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp: Från Bågvägen leder tre smala korridorer från S, SVoch NO in i området som till största delen utgöres av mossrik granskog och på de högre belägna delarna av hällmarkstallskog. I N delen av området finns mycket blåbär, särskilt i gläntorna. I den SV korridoren frisk granskog med lövträdsinslag. Den S korridoren är litet bredare med en stig som leder genom blandskog upp mot hällmarksskogen. På en del ställen finns här talrika döda granar. I utkanten mot Ö finns en del hassel.
Växt- och djurliv: Fågelfaunan måttligt artrik. På grund av den goda tillgången på döda granar och talrika lågor gott om vedlevande insekter, större hackspett och spillkråka
Bedömning
Tillgänglighet: Måttlig. De tre korridorer som leder in i området är någotsvårtillgängliga och den NÖ går tätt förbi två tomter. Den S korridoren är något bredare med en liten stig som leder genom blandskogen upp till hällmarksskogen. I NV där granskogen går ända ned till Vikingshillsvägen finns en bra stig (över obebyggd tomt?) som leder in i området.
Framkomlighet: God på befintliga stigardock ej med barnvagn
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag: Föga känt område som knappast besöks annat än av de närmast kringboende.
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003