Område: N och S om Röde Orms väg, Ö om Risvägen, mellan Vikingshillsvägen i söder och Granrisvägen i norr (74)

Koordinater: B8

Storlek och ägare: Risets tomtägareförening UPA

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Området N om Röde Orms väg utgöres i S av frisk granskog som åt norr övergår i hällmarkstallskog. I sluttningen åt N mot Granrisvägen blåbärsrik granskog. Området S om Röde Orms väg har i N delen en ravin med frisk-fuktig granskog. S därom en brant stigning upp till en kuperad hällmarkstallskog med mycket ljung och mossor. I sänkorna mycket blåbär och lövträd bl.a. asp, rönn och ek. Bottenskikt med mycket mossor och lavar. I S delen flera stora flyttblock. Genom området går en elledning.
Växt- och djurliv: Rikt fågelliv, men några inventeringar har ej gjorts
Bedömning
Tillgänglighet: Förhållandevis lätt tillgängligt men endast från bestämda punkter.
Området N om Röde Orms väg nås lättast från Risvägen mitt emot Almstigen. Från Röde Orms väg finns en antydan till stig norrut. I den blåbärsrika granskogen finns en tydlig stig som delar sig i ett Y mot Risvägen och Granrisvägen. I Ö kanten av den blåbärsrika granskogen finns en bred stig mellan Granrisvägen och Fösabacken. Området S om Röde Orms väg nås lättast om man går in mitt emot Vikingshillsvägen 34. Det är svårt att nå från Röde Orms väg.
Framkomlighet: Lätt framkomligt på befintliga stigar. Med barnvagn dock endast på stigen Granrisvägen-Fösabacken
Speciella rekreationsvärden Ett lugnt och tyst område. Hällmarksskogen i omrädets S del med vidsträckt utsikt åt väster.Omväxlande skogsmiljöer.
Utnyttjande idag: Tämligen okänt område, som främst besöks av kringboende
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003