Område: Ö Karbosjön, Vid Karbosjöns Ö strand, mellan Risets alväg och Karbovägen (73)

Koordinater: B8

Storlek och ägare: Risets Tomtägareförening UPA

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: SÖ och NV delen av området består av lövskog med bl.a. vårtbjörk, ek, rönn och sälg. I NO örtrikt fältskikt med goda bestånd av bl.a. blåsippa, vitsippa och liljekonvalj. Områdets centrala del med hällmarkstallskog som i väster sluttar ned mot Karbosjön. Där finns en liten klipphäll. Längs vattnet videsnår.
Växt- och djurliv: Måttligt rikt fågelliv
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt tillgängligt från Risets alväg eller Karbovägen
Framkomlighet: Lätt framkomligt på flera stigar varav två större. Den ena går längs sjöstranden, den andra går snett genom området från Risets alväg till Karbovägen
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag: Flitigt utnyttjat promenad- och rekreationsområde. Området är lugnt. Lätt att komma ned till vattnet. På klippan vid vattnet har man ibland picknick. Vintertid åker man ofta skridsko på Karbosjön. Goda badmöjligheter men sjön är om sommaren tätt beväxt med näckrosor.
Kommentar: I detaljplaneförslaget "Söder Grävlingsberg" avses området bevaras som naturmark. Den naturliga vegetationen bör bevaras

Boo Miljö- och naturvänner 2003