Område: Pilrisvägen, N om Pilrisvägens slut i V (72)

Koordinater: B8

Storlek och ägare: Nacka kommun fastigheten 18:90

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Lågt
Beskrivning
Marktyp: Området ligger omgivet av villabebyggelse och det kan vara svårt att avgöra gränserna till kringliggande tomter. Det avgränsas av ett staket i öster. Måttligt kuperad frisk-torr hällmarkstallskog. Lav-och mossrikt med blåbär i sänkorna.
Växt- och djurliv: Tämligen fattigt fågelliv.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt tillgängligt från Pilrisvägen
Framkomlighet: God, dock ej med barnvagn.Stigar saknas
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag: Genom sitt isolerade läge i villabebyggelsen är området nog okänt för de flesta och det utnyttjas enbart av boende närmast området
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003