Område: NV Risets alväg, S om korsningen Risvägen / Risets alväg Storlek: (70)

Koordinater: B8

Storlek och ägare: Risets tomtägareförening UPA

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Lågt
Beskrivning
Marktyp: Området ligger i villaområde.Det är en fuktmark, delvis kärr med tät vegetation av viden, främst gråvide och bindvide, enstaka jolster, glasbjörk och klibbal. Längs Risets alväg kantas området av en rad glabjörkar. Tätt, frodigt fältskikt.
Växt- och djurliv: Området har ett rikt fågelliv men utan anmärkningsvärda arter. Sparvhök ses regelbundet jaga i området. Vanlig groda, padda och snok är vanliga. Artrik insektsfauna med arter karaktäristiska för denna miljötyp.Området ligger som en naturoas i villaområdet.
Bedömning
Tillgänglighet: Mycket lättillgängligt från Risets alväg
Framkomlighet: Området är svårframkomligt p.g.a. den täta buskvegetationen. Det är inget område man besöker annat än för naturstudier
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag:
Kommentar: Ett bevaransvärt naturområde p.g.a. det rika djurlivet. Utdikning och vegetationsavverkning får ej ske. I detaljplaneförslaget "Söder Grävlingsberg" avses området att sparas som naturmark.

Boo Miljö- och naturvänner 2003