Område: O Baggensvägen (7)

Koordinater:

Storlek och ägare: 0,7 ha

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Flack, sank strandmark med liten klippudde med ensam al.

Växt- och djurliv: Djupt vassbälte, högstammig tät alskog, älggräs, mot vägen förr odlad gräsmark. Tidigare ridå av björk, al och sälg mot Baggensfjärden har avverkats.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt via trampad stig
Framkomlighet: Lätt
Speciella rekreationsvärden Fri sikt mot Baggensfjärden.
Utnyttjande idag:

 

Kommentar:  

Boo Miljö- och naturvänner 2003