Område: Grävlingsberg, N om Drottningvägen, mellan Östra Uppfartsvägen och Sångfågelvägen (69)

Koordinater: B7

Storlek och ägare: Kummelnäs 6:2 Kommanditbolag

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Ett barrskogsområde som i S domineras av frisk moss och risrik granskog särskilt i SV och SO. Mellersta partierna domineras av tallskog. Åt norr övergår vegetationen i hällmarkstallskog och öppen trädlös hällmark Nordligaste delen har brant klippsluttning ned mot Saltsjön. Området omfattas av detaljplaneförslaget " Grävlingsberg och söder Grävlingsberg" och kommer enligt detta att avsevärt ändra karaktär genom ny bebyggelse i S delen. Avverkning har redan skett i denna del. Här beskrivs endast de delar som enligt planförslaget betecknas som allmäntillgänglig naturmark. Områdets SV del kring Östra Uppfartsvägen med frisk moss-och risrik barr- blandskog. N delen särskilt åt Ö med hällmarkstallskog och öppnare lavrik hällmark. I barrblandskogen rikligt med lövträdsinslag. N delen sluttar brant ned mot Saltsjöns strand innanför vilken lövträd dominerar, främst vårtbjörk.
Växt- och djurliv: Djurlivet är ej artrikt men bl.a. räv, grävling, fälthare och rådjur har påträffats. Fågelfaunan artfattig
Bedömning
Tillgänglighet: Mycket god . Området lättast tillgängligt från Östra Uppfartsvägen som leder ned till Saltsjön: I början av denna finns på Ö sidan en stig som via anlagda stentrappor leder upp till hällmarken. Infartsvägen från Drottningvägen kan också användas för att via en brant sluttande väg komma ned till stranden
Framkomlighet: Lättframkomligt på befintliga vägar även med barnvagn. Stigen och stentrapporna är branta.
Speciella rekreationsvärden Från hällmarkerna vidsträckt utsikt över Saltsjön. Från vägarna kommer man ned till Saltsjöns strand med möjlighet till bad och från Östra Uppfartsvägen går en stig längs stranden åt Ö bort till Sångfågelvägen
Utnyttjande idag: Förr var hela Grävlingsberg ett mycket populärt och flitigt använt promenadområde. Idag när omdaningen av området påbörjats begränsas besöken till de SV och N delarna som är filtigt besökta.
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003