Område: Svarttjärn, SV korsningen Borevägen-Näckrosvägen (68)

Koordinater: C8

Storlek och ägare: Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Området ligger i en sänka med rätt brant bergsparti i söder. Svarttjärn är en liten skogssjö, 2m djup och med dyig botten.Den är näringsrik och påverkad av kringliggande vägar och bebyggelse. Sjön avvattnas åt väster genom dike (delvis kulverte-rat) längs Borevägen-Solviksvägen -vägen till Sågsjöbadet och mynnar i Sågsjön strax N om badplatsen
Växt- och djurliv:

Vattenvegetationen är riklig med gul-, vit- och röd näckros, andmat, vass, bred-kaveldun och vattenklöver.Stränderna är sanka med bl.a. vitmossor, missne,svärdslilja, slok-starr,.viden och pors. Kring stränderna blandskog dominerad av tall med inslag av glasbjörk, klibbal, gran och brakved. Fältskiktet med skvattram, hjortron, blåbär, lingon , ljung och revlummer. Områdets södra del inklusive bergspartiet barrskogsdominerat.
Djurlivet är påfallande rikt. Rådjur är vanliga med flera daglegor. Grävlingsgryt i södra delen. Tillgången på döda träd är rätt god vilket gynnar insekter och fåglar. Gröngöling och större hackspett häckar i området , spillkråka provianterar regelbundet. I sjön häckar rörhöna och den besöks av storskrak för parning och av häger för fiske. Där finns padda, vanlig groda, mindre vattensalamander, snok och dammruda. Sjöns smådjurs fauna är väl känd men har inga anmärkningsvärda arter.

Bedömning
Tillgänglighet: Mycket god från omgivande vägar
Framkomlighet: God -dock ej med barnvagn- via en stig som går runt sjön
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag: Rätt flitigt utnyttjat promenadområde.Isen lägger sig tidigt och sjön används flitigt för skridskoåkning. Området är tyst.
Kommentar: Området ligger inom pågående detaljplanering. Det är viktigt att den naturliga vegetationen bevaras. Trädfällning och buskröjning får ej ske

Boo Miljö- och naturvänner 2003