Område: NO Backamovägen-SO Hattstugevägen (67)

Koordinater: C8

Storlek och ägare: Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Lågt
Beskrivning
Marktyp: Området är omgivet av villabebyggelse. Västra delen utgöres av frisk blandskog med gran, tall, sälg, rönn, småek. Fältskikt tämligen artfattigt. Stigning åt öster som övergår i frisk hällmarkstallskog med ljung, mossor.
Växt- och djurliv: Daglegor av rådjur. Tämligen fattigt fågelliv.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt tillgängligt från Backamovägen och via stig från Kummelnäsvägen mitt emot Högabergsvägen
Framkomlighet: God. Området är lättgånget trots att inga stigar finns
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag: Området utnyttjas obetydligt och endast av kringboende
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003