Område: Näckdjupet-Sågsjöbäcken, Vatten-kärrområdet Sågsjön-Kummelnäsviken inklusive dess stränder (64, 66)

Koordinater: C7-B7

Storlek och ägare: Sågsjöns Fastighetsägar-förening (SO om Spångvägen), Nacka kommun (NV om Spångvägen)

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Hela området ligger i en sprickdal som är särskilt framträdande i dess centrala del (Näckdjupet) med dess höga och branta klippväggar.Områdets SO del är en frisk blåbärsrik blandbarrskog med flera stora granar. Vid Sågsjöns strand finns en mindre badplats skött av Sågsjöns Fastighetsförening.Från Sågsjön rinner dess utlopps- bäck åt NV skuggad av klibbal, viden och glasbjörk.Vid bron nedanför Spångvägen har påträffats sårläka. Vattentillgången i bäcken varierar mellan år och bäcken kan vissa torr- somrar vara delvis torrlagd. NV om bron har bäcken klipp-blockstränder. Den övergår i det egentliga Näckdjupet som är starkt igenväxt i södra delen med vass och bredkaveldun, i strandkanten pors och svärdslilja. Vattenytan med tät vegetation av näckrosor, andmat och nate-arter. Sprickdalskaraktären mycket framträdande med branta bergväggar särskilt på östra sidan. Ovanför denna finns ett område med hällmarkstallskog med fin utsikt över vattenområdet. Mot NV övergår Näckdjupet i ett videkärr med inslag av klibbal och glas- björk Detta övergår mot NV fram till avloppskulverten i ett alkärr. Vattenområdets fort- sättning ligger helt inom villabebyggelsen.Nära Lövbergavägen med långsamt rinnande vatten kantad med svärdsliljor, mannagräs, jättegröe och knäckepil.Längs Ättiksvägen är bäcken öppen i sitt lopp ut i Kummelnäsviken med skuggiga stränder.
Växt- och djurliv: Fågellivet rikt.I barrblandskogen bl.a svartmes, tofsmes, talltita och kungsfågel, på vintern mindre korsnäbb. Bäcken mellan Sågsjön-Näckdjupet och längs Ättiksvägen vinterlokal för strömstare. Häger som regelbundet fiskar i Sågsjön har prövat att häcka vid Näckdjupet. Videkärret har rikt fågelliv med bl.a. stjärtmes. Där finns också vanlig groda, padda ,mindre vattensalamander och snok. Den lägre faunan (insekter och andra smådjur) är väl känd inom hela vattenområdet. Några anmärkningsvärda arter har ej påträffats
Bedömning
Tillgänglighet: SÖ delen lättillgänglig från Spångvägen eller Blåsippsbacken. Hällmarksområdet öster om Näckdjupet kan nås från Solviksvägen eller Spångvägen. Al-och videkärren i NV nås från Kalvhagsvägen. Bäcken längs Ättiksvägen lätttillgänglig
Framkomlighet: SÖ delen har bred, grusad stig från Brantbacken ner till badplatsen. Från bron nedanför Spångvägen lättgången stig längs bäcken till badplatsen. Västra sidan av Näckdjupet har en framkomlig med svårgången stig. Al-och videkärren saknar stigar
Speciella rekreationsvärden SO delen attraktivt promenadområde längs bäcken fram till stranden vid badplatsen med möjlighet till bad, fiske, skid- och skridskoåkning på Sågsjön. Hällmarken öster om Näckdjupet är en fin utsiktsplats
Utnyttjande idag: SO delen är ett välbesökt område dels av boende inom Kummelnäs, dels av naturintresserade personer som bl.a. vill uppleva strömstare och den i Sverige sällsynta, i Sågsjön inplanterade vattenväxten sjögull. Badplatsen utnyttjas flitigt
Kommentar: Sågsjöbäckens vattenområde är ett av de få rinnande vatten-områdena i Nacka. Det har stor betydelse för den biologiska mångfalden med sin karaktäristiska växt-och djurvärld. Detta gäller såväl bäckpartierna som al-och videkärren. Av stor betydelse är att bäckpartierna hålls öppna och med sin naturliga skuggande strandvegetation. Kulvertering och avverkning av träd och buskar får ej ske.

Boo Miljö- och naturvänner 2003