Område: f. d. Einar Wiboms tomt,V sidan av Solviksvägen mellan Spångvägen och Solviksvägen 9 (65)

Koordinater: C7

Storlek och ägare: Nacka kommun, Kummelnäs 1:512, 1:675

Växtförteckning

 

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Måttligt, efter skötsel Högt
Beskrivning
Marktyp: Området är en gammal trädgårdstomt anlagd av Einar Wibom fr.o.m. 1927 och finns omnämnd i hans bok "Vildmarkens blommor kring din stuga" (1938).Wibom visade ofta trädgården för intresserade botanister och flera botaniska exkursioner har förlagts hit. Se bl.a. Svensk Botanisk Tidskrift 1989. Tidigare ingick även tomten på Solviksvägen 9 i trädgården. Trädgården är numera starkt ovårdad och förfallen. Den innehåller ett stort antal inplanterade vilda örter, buskar och träd varav de flesta inte förekommer i vilt tillstånd i Nacka.Detta framgår av den bifogade artlistan . Samtliga träd inom området är inventerade och inmätta av Nacka kommun.Västra delen av tomten (väster om diket) är ett bergsparti med naturlig lav- och mossrik tallskog. Östra delen är en ek- hassellund med rik örtvegetation inklusive åtskilliga lundväxter.
Växt- och djurliv: Rödlistade växter i området är skugglosta (sårbar) och skuggsvingel (starkt hotad).
Några anmärkningsvärda däggdjur eller fåglar finns ej i området. Insektsfaunan är inventerad för vissa grupper och några för regionen sällsynta arter bundna till ovanligare värdväxter har påträffats
Bedömning
Tillgänglighet: Mycket lättillgängligt från Solviksvägen
Framkomlighet: Tämligen god på befintliga stigar. En viss röjning behövs dock
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag: Tämligen välbesökt av växt-och trädgårdsintresserade, främst närboende.
Kommentar: Denna gamla trädgårdstomt med sitt sortiment av både vilda och odlade växter har stort natur-och kulturintresse. Den förtjänar att rustas upp och bevaras som ett rekreationsområde inom den allt tätare omgivande villabebyggelsen

Boo Miljö- och naturvänner 2003