Område: Rudträsk, mellan Regentvägen, Oskarsvägen, Föreningsvägen, Drottningvägen (63)

Koordinater: B7

Storlek och ägare: Kummelnäs Östra Fastighetsförening,Obebyggda fastigheten Kummelnäs 1:860 privatägd

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Mycket högt
Beskrivning
Marktyp:
Växt- och djurliv: Rudträsk är en 0,5 ha stor, ca. 2 m djup brunvattenssjö med dyig botten. Vattenvegetation med bl.a. vit och gul näckros. Stränderna är sanka med vitmossor, pors, tuvull, bredkaveldun, sileshår, kråkklöver och skvattram. Väster om sjön finns en damm (ursprungligen en del av sjön) med täta bestånd av andmat och gul näckros. Dammen är övergödd och mottar vatten från en infiltrationsanläggning för BDT-vatten vid Drottningvägen. Området mellan sjön-Regentvägen-Oskarsvägen med fuktig lövblandskog med bl.a. klibbal, glasbjörk, viden, brakved och asp. Östra stranden myrmark med vitmossor, tranbär och hjortron. Alkärr finns dels i östra delen av lövblandskogen dels mellan sjön och Drottningvägen. Dessa är de biologiskt värdefullaste delarna av området med bl.a. kärrbräken och granbräken. Flera grövre alar med talrika häckninghål för hackspettar. Söder om sjön en bergssluttning med gran och rikligt med blåbär. Ovanför denna berg med lav-och mossrik hällmarkstallskog. Från berget leder en bred stig åt söder till Föreningsvägen. Där finns en stor, skyddsvärd ek.
Djurliv: Rådjur är frekventa med daglegor på bergets N sida. Fågellivet är rikt med bl.a. ringduva, bofink, lövsångare, nötväcka, talgoxe, rödhake, koltrast, större hackspett och spillkråka. I sjön förekommer gräsand och knölsvan. Av groddjur förekommer vanlig groda, padda, liten vattensalamander samt större vattensalamander samtliga fridlysta. Den senare rödlistad som sårbar. Spillkråka och större vattensalamander ingår i EU:s habitatdirektiv och är arter som omfattas av Sveriges åtagande för det europeiska nätverket Natura 2000. Insektsfaunan är inventerad för vissa grupper.
Bedömning
Tillgänglighet: Mycket lättillgängligt område som nås på stigar från Föreningsvägen, Drottningvägen och Oskarsvägen
Framkomlighet: Lättgången bred stig från Föreningsvägen upp på berget, smalare delvis litet knölig stig innanför sjöns södra strand. En delvis förfallen spångad stig går från Oskarsvägen åt NV till Regentvägen genom den fuktiga, ibland översvämmade lövskogen. Denna kan dock lätt åtgärdas
Speciella rekreationsvärden
Utnyttjande idag: Mycket flitigt besökt område främst av närboende.Från den obebyggda fastigheten på berget utsikt över Saltsjön. Området, särskilt berget användes regelbundet av Kummelnäs förskola.
Kommentar: Området ingår i detaljplanen Söder Grävlingsberg. Många remissvar på detta planförslag har framhållit det önskvärda att göra området till naturreservat. Det förtjänar i högsta grad att prövas som naturreservat med hänsyn till sina stora värden såväl ur biologisk som rekreationssynpunkt. Det är därvid viktigt att den obebyggda fastigheten 1:860 frigöres och ingår i reservatet. En bebyggelse där inklusive ny väg dit skulle bli helt förödande för områdets reservatsvärde

Boo Miljö- och naturvänner 2003