Område: Gärdesudden, mellan Kummelnäsviken-Lövbergaviken (61)

Koordinater: C7

Storlek och ägare: Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: En höjdrygg med tunt-måttligt moränlager följer udden i hela dess längd. I öster litet parti hällmarksskog.Väster om detta litet parti torrare gräsmark (plats för nu rivet fritids- hus). Västligaste delen (50-75 m) hällmark som sluttar mot Saltsjön, i SV delen rundade hällar med glacialräfflor, i NV delen blockstrand. Uddens södra del med långsträckt parti lerig grov- mo med frisk-torr gräsmark (fram till 1940-talet betes-slåttermark) som särskilt i östra delen växt igen med asp, dess västra del med talldunge. SÖ delen bördigare sluttning mot koloni- området.
Växt- och djurliv: Områdets centrala parti med vacker, gles, högstammig tallskog med fältskikt av gräs, blåbär, lingon, mjölon och ljung.I sluttningen åt söder örnbräken. Buskskikt glest (skogen kraftigt och ovarsamt röjd i slutet av 1970-talet) med rönn, asp och ek, i brynet åt söder vårtbjörk, ek, hagtorn, nyponrosor.I väster hällmarkstallskog. Den öppna gräsmarken i söder med kvävepåverkad flora dominerad av stormåra, hundäxing, knylhavre och mindre bestånd av hundloka. Här och där gullvial, häckvicker, svartkämpar, fyrkantig johannesört. Vid de två berghällarna smällglim, kärleksört, tjärblomster och vid stenblocksröset träjon. Bottenskiktet mossrikt. Denna forna betesmark hade sedan 1950-talet börjat växa igen av aspsly men röjs och slåttras nu ett par gånger om året av Boo Miljö-och naturvänner enligt ett skötselavtal med Nacka kommun i avsikt att hålla området öppet och gynna en örtrikare flora. Ännu på 1970-talet fanns solvända i NV skogsbrynet Mot SV torrbacke med jungfrulin, gråfibbla, backtrav, gräslök, mandelblom och nagelört. Östra hälften av den forna betesmarken ännu tätt bevuxen av asp och björk. Denna del något bördigare med bl.a. lundväxterna storrrams och spenört. I sluttningen söderut mot Professorsstigen finns ett stråk med ek samt lönn, asp, klibbal. Talrikt med träjon. Det lilla hällmarksområdet i öster med tall, en, ljung, lingon och mjölon.
Rådjur och fälthare frekventa. Fågelfaunan måttligt artrik.Noteras bör häckning av gröngöling, större hackspett, spillkråka och trädlärka. De två sistnämnda ingår i EU:s fågel- habitatdirektiv och ingår i Sveriges åtagande för det europeiska nätverket Natura 2000. Grövre aspar är härvid viktiga som boplatser.Snok (vid stranden i söder), huggorm och skogs- ödla förekommer sparsamt. Insektsfaunan är väl känd. På gräsmarken och torrbacken förekommer några marklevande arter som är sällsynta i denna del av Sverige. Rödlistad som sårbar är skinnbaggen Deraeocoris trifasciatus som förekommer bl.a. på ek N om torrbacken.
Bedömning
Tillgänglighet: Området är lätt tillgängligt både från land och sjösidan.Frans Mobergs väg och Professorsstigen leder direkt till området.Bil kan parkeras vid Professorsstigen/Lövberga- vägen.
Framkomlighet: Ett flertal lättgångna stigar leder genom området.De flesta framkomliga även med barnvagn. Strandstigen i SV delen från båtklubbens slut åt NV dock delvis vatten- eroderad och bör förbättras
Speciella rekreationsvärden I tallskogens SÖ del finns sju registrerade stensättningar (tomlämningar) av osäkert ursprung (ev. järnåldersgravar).
Området är i sin helhet fritt från trafikljud och annat störande buller. Den högstammiga tallskogen har stora skönhetsvärden. Klipporna och hällmarken i väster med vattenkontakt och fin utsikt över Saltsjön. Stränderna har goda bad och fiske- möjligheter.
Utnyttjande idag: Mycket välbesökt promenad och utflyktsområde. Användes flitigt av förskolan Regnbågen och även av Kummelnäs förskola. Stranden i Lövbergavikens inre del upplåten till Lövbergavikens båtsällskap
Kommentar: Området avses enligt Nacka kommun att göras till Naturreservat senast 2006. Viktigt är då att de tre avstyckade kommunägda tomterna i områdets NÖ del ingår i reservatet liksom även koloniområdet och bergsluttningen S om detta.

Boo Miljö- och naturvänner 2003