Område: O Baggensvägen (6)

Koordinater:

Storlek och ägare: 0,9 ha

Klassning
Naturvärde: Lågt
Rekreationsvärde: Lågt
Beskrivning
Marktyp:

Flack sank strandmark.

Växt- och djurliv: Djupt vassbälte, älggräs, mot vägen förr odlad gräsmark. Tidigare ridå av björk, al och sälg mot Baggensfjärden har avverkats.
Bedömning
Tillgänglighet: Svår
Framkomlighet: Svår
Speciella rekreationsvärden Fri sikt från Baggensvägen mot fjärden.
Utnyttjande idag:

 

Kommentar:  

Boo Miljö- och naturvänner 2003