Område: Mellan Lövdalsvägen, Vintervägen och Bäcktorpsvägen (56)

Koordinater: 6E-6F

Storlek och ägare: ca 6,7 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Till större delen hällmark. Intill fastighetsgränsen mot Bäcktorpsvägen finns en mindre damm, 10-15 m² stor. Dammen är stängslad med fårstängsel, som dock är tämligen nedtrampat. Ett annat fuktstråk finns intill fastigheterna på Vintervägen.
Växt- och djurliv: Hällmarktallskog med blåbärsgranskog i ett stråk längs Bäcktorpsvägen. I dammen växer säv och nate. Vattnet är klart och hyser sparsamt med småkryp
Bedömning
Tillgänglighet: Lättillgängligt från Vintervägen nära Lövdalsvägen, från Lövdalsvägens östra samt från Bäcktorpsvägen mittemot Punktvägen. Till området hör ett smalt grönstråk ner mot Bäcktorpsvägen vid Granängsvägen. Detta är brant och saknar stig och det är svårt att avgöra var fastighetsgränserna går.
Framkomlighet: Stigar löper genom området.
Speciella rekreationsvärden Området är förhållandevis stort.
Utnyttjande idag: Utnyttjas intensivt av kringboende, skolor (Boo skola), fritids (Björkens fritidshem) och daghem (Bågens daghem). Ett mindre område vid dammen har nyttjats som grentipp.
Kommentar: Tillgängligheten från Bäcktorpsvägen skulle öka avsevärt om grönkilen vid Granängsvägen markerades. För närvarande har man en känsla av att gå över tomtmark och få personer utnyttjar denna väg in i området. Eventuellt skulle en trappa behöva byggas i övre delen.
Boo Miljö- och naturvänner 2003