Område: Från Bäcktorpsvägen upp mot Rådjursstigen(55)

Koordinater: 6E

Storlek och ägare: ca 0,4 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp: Områdets norra del består av hällmark som delvis stupar brant ned mot Bäcktorpsvägen. Södra delen består av ett kilformigt "ravinliknande" sprickområde som sluttar ner mot Bäcktorpsvägen från fastighet på Rådjursstigen i öster. I sprickans botten rinner en liten bäck som mynnar i ett kärr intill Bäcktorpsvägen. Bäcken liksom kärret torkar ut under delar av året.
Växt- och djurliv: Norra delen är bevuxen med hällmarkstallskog i de övre delarna och blåbärsgranskog i lägre liggande delar. I södra delen är vegetationen mer omväxlande. I kärret växer klibbal och glasbjörk. Nedfallna träd och grenar har fått ligga. Högre upp växer gran och tall. En tall är död men fortfarande upprättstående. I undervegetationen märks ek, rönn, oxel, sälg och hägg samt förvildade trädgårdsbuskar såsom häckberberis och rhododendron. Fältskiktet är glest på beskuggade delar. Buketter av träjon växer utspritt. I skrevor finns hällebräken
Bedömning
Tillgänglighet: Endast tillgängligt från Bäcktorpsvägen.
Framkomlighet: Relativt svårframkomligt, p.g.a. sank mark och nedfallna grenar. Ingen allmän stig leder genom området.
Speciella rekreationsvärden Området är relativt ostört då det inte ser så inbjudande ut och dessutom inte går att passera igenom. Den omväxlande, fuktiga miljön gör området botaniskt intressant.
Utnyttjande idag: Området nyttjas flitigt av barn för kojbygge. Kärret nyttjas av vuxna som tipp, dock mest för grenar.
Kommentar: Denna fuktiga biotop med delvis branta klippartier skulle kunna hysa mer ovanliga kryptogamer.
Boo Miljö- och naturvänner 2003