Område: SO Glasbrukssjön "Utsiktsberget i Lilla Björknäs" (54)

Koordinater: 6E-6F

Storlek och ägare: ca 2,3 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Till övervägande del ren hällmark som reser sig brant från Glasbrukssjöns Sydöstra del.
Växt- och djurliv: Gles hällmarktallskog. Fältskiktet på berget är fattigt. I sluttningen ner mot Lilla Björknäsvägen växer tandrot.
Bedömning
Tillgänglighet: Lättillgängligt från Bäcktorpsvägen varifrån en halvt iordningställd stig leder till bergets topp. Uppe på höjden finns en parkbänk. Åt övriga håll är berget brant, bitvis stupande och därmed svårtillgängligt.
Framkomlighet: Svårframkomligt förutom längs stigen (se ovan). Dock är det inte möjligt att dra en barnvagn eller rullstol till toppen.
Speciella rekreationsvärden Strålande utsikt mot Stockholm, Lidingö och över Glasbrukssjön.
Utnyttjande idag: Flitigt besökt av kringboende. Vacker solnedgångsplats
Kommentar: Längs stigen finns en halvt iordningställd ledstång. Denna skulle med fördel kunna färdigställas för att underlätta framkomligheten, speciellt vintertid.
Boo Miljö- och naturvänner 2003