Område: Syd Lilla Björknäsvägen (53)

Koordinater: 6F

Storlek och ägare: ca 2 ha, Nacka kommun

 

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp: Bergsknalle till större delen bestående av häll och ett fåtal mindre block. I en spricka nära Lilla Björknäsvägen i SO hörnet finns en mindre (10-15m²), permanent vattensamling.
Växt- och djurliv: Gles hällmarktallskog. Växttäcket är fattigt och består mest av lavar och hällmarksväxande mossor.
Bedömning
Tillgänglighet: Tillgängligt från Prästbergsvägens slut i söder och från Lilla Björknäsvägen i höjd med Bäcktorpsvägen i nordost
Framkomlighet: Relativt svårframkomligt, speciellt i norra delen som stupar brant ner mot tomter på Talludsvägen. Stigar leder in i området från Prästbergsvägen och Lilla Björknäsvägen.
Speciella rekreationsvärden Detta lilla område ligger relativt ostört trots att det är omgivet av bebyggelse, dock bebos ett flertal av dessa fastigheter endast sommartid. Slitaget på det känsliga markskiktet är ovanligt litet. Från övre delen av berget har man god utsikt mot norr och väst
Utnyttjande idag: Nyttjas idag av de närmast boende. Då det finns en iordningställd utsiktsplats på andra sidan Lilla Björknäsvägen är det för många mindre attraktivt att klättra upp på detta berg. Några fastigheter vid bergets fot tar sommarvatten från vattensamlingen.
Kommentar: Besöksfrekvensen kommer troligen att öka varefter intilliggande Gundersbergsplatån detaljplaneläggs.
Boo Miljö- och naturvänner 2003