Område: S Bågspännarvägen "Bågenskogen" (52)

Koordinater: 6F

Storlek och ägare: ca 1,4 ha inklusive obebyggd fastighet, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Till övervägande del hällmark. En husgrund finns på en obebodd fastighet nära Häckvägen. Mellan denna fastighet och resten av skogen finns en sänka. Marken är här något fuktig med pölar som dock torkar ut sommartid.
Växt- och djurliv: Ordinär hällmarkstallskog av blåbärstyp. Sparsam förekomst av lingon, ljung, kruståtel, vårfryle, mm. Runt husgrunden växer nypon och syren.
Bedömning
Tillgänglighet: Lättillgängligt från alla håll.
Framkomlighet: Relativt lättframkomligt. Större stigar löper mellan Kulvägen och Häckvägen, mellan Österdalsvägen och Häckvägen samt från Bågspännarvägen in i området.
Speciella rekreationsvärden Närhet till daghem och fritidshem.
Utnyttjande idag: Utnyttjas intensivt av intilliggande daghem, fritidshem och kringboende. Barn går genom skogen på väg till skolan, boende på Österdalsvägen genar på väg till bussen, hundägare och andra promenerare nyttjar flitigt stigarna.
Kommentar: Eftersom området nyttjas hårt är slitaget tämligen högt på den känsliga hällmarksfloran.
Boo Miljö- och naturvänner 2003