Område: S Värmdövägen, Ö Skjutbanevägen "Lodas-skogen" (51)

Koordinater: 6F

Storlek och ägare: ca 2,2 ha inklusive obebyggd tomtmark, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Till största delen häll. Enstaka block. På angränsande tomt finns en mindre damm.
Växt- och djurliv: Gles hällmarktallskog täcker hela området. Sparsam undervegetation bestående av björk, rönn, ek och en. I utkanten lite snår. Markskiktet består av fattig ristyp, dominerad av ljung och lingon. I södra delen, utmed Kocktorpsvägen, finns gamla husgrunder och förvildade kulturväxter.
Bedömning
Tillgänglighet: Lättillgängligt område.
Framkomlighet: Medelgod framkomlighet. Stigar löper genom skogen. Inga förbättringar behövs.
Speciella rekreationsvärden God utsikt mot söder och väster. Eftersom området ligger högt nås det även av midvintersolens låga strålar. Fri himmel mot väster ger fin solnedgångshimmel. Närhet till allmänna medel, skolor och dagis.
Utnyttjande idag: Kringboende såväl som dagis- och fritidsgrupper.
Kommentar: Skogen bör ej rensas från "skräp", då detta nyttjas för otaliga kojbyggen.
Boo Miljö- och naturvänner 2003