Område: Norr Djurgårdsvägen, N Lindängen (50)

Koordinater: 7H

Storlek och ägare: ca 1,5 ha, Privat, Lännersta 1:4

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp: Sydsluttande moränbacke ovanför Lindängen ("Tempelmans villa"). Häll upptar ca 25% av ytan och återfinns mest i övre delen. En mindre andel block förekommer. En mindre, icke permanent pöl finns i en svacka mitt i backen.
Växt- och djurliv: Ekbacke med inslag av tall, björk, lind och hassel. Några av ekarna är gamla och utbredda vilket visar att området förr var mer öppet. I övre, östra delen finns en relativt tät grandunge. Enstaka lärk och rödbok växer inblandade med granar och tallar. Dessa är troligen självsådda från omkringliggande gamla trädgårdar. Fältskiktet är relativt artrikt. Där växer skuggtåliga gräs som piprör och lundgröe. Bland örterna märks humleblomster, midsommarblomster och liljekonvalj.
Bedömning
Tillgänglighet: Lättillgängligt från Djurgårdsvägen.
Framkomlighet: Medelgod. Från fastigheten i öst finns rester av en gammal stenlagd väg som löper in mot området.
Speciella rekreationsvärden Ekbacken utgör ett vackert inslag i landskapsbilden vid vandring längs Djurgårdsvägen. Trots att området är litet och ligger utmed Djurgårdsvägen är det avskiljt, till fördel för faunan.
Utnyttjande idag: Området nyttjas av kringboende men är relativt lite besökt då det endast är tillgängligt från nedre delen av backen och inga stigar löper genom området.
Kommentar:
Boo Miljö- och naturvänner 2003