Område: O Baggensvägen, Mjölkudden (5)

Koordinater:

Storlek och ägare: 0,7 ha

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Kulle med berg delvis i dagen. Växlingsrik miljö.

Växt- och djurliv: Mäktiga ekar, mot söder storvuxen alvegetation. I övrigt tall, gran, björk, lönn, alm, rönn, slån, måbär, skogstry. Rik örtflora; natt och dag, liljekonvalj, stinksyssla, smultron, midsommarblomster, blodnäva, daggkåpa, kvanne, spenört, nejlikrot, löktrav, getrams, vänderot, älggräs.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt från Baggensvägen och via sank stig söderifrån.
Framkomlighet: Lätt
Speciella rekreationsvärden  
Utnyttjande idag:

Ett par badhus med plank och bryggor. Närmast vägen tennisbana och P-platser.

Kommentar:  

Boo Miljö- och naturvänner 2003