Område: Mellan Djurgårdsvägen och Lännerstassundet (49)

Koordinater: 7H

Storlek och ägare: ca 2,2 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp: Bråtig strandzon mellan Djurgårdsvägen och Lännerstasundet. Stora delar tidvis översvämmade. Merparten utgörs av sumpig mark. Inom området i väster finns en öppen gräsmark tillhörande Sjöfararvägens boendeförening. I östra delen har Kilsvikens båtklubb sin båtuppläggningsplats.
Växt- och djurliv: Vegetationen består i huvudsak av alskog. Nedfallna träd och grenar får ligga, till fördel för insektsfaunan. Längs Djurgårdsvägen finns en rad med gamla lindar. Dessa är delvis i dåligt skick men en självföryngring sker mellan de gamla träden. En stor ek växer i områdets östra del. I örtskiktet finner man i huvudsak älggräs och brännäsla, men också förvildade kulturväxter som jättebalsamin. I fuktigare partier och ut mot sundet växer vass. I området har hittats rödlistade insekter. Dessa är Ängsskinnbaggen (Deraeocoris trifasciatus) som lever som predator på andra insekter på diverse lövträd (i området funnen på vildapel och ek), samt Trybärsfis (Elasmostethus minor) som lever på skogstry där den suger på bären. Båda arterna är upptagna som sårbara (VU) i "Rödlistade arter i Sverige 2000". Fågellivet är rikt, speciellt i de täta slånbuskagen i väster, där man bl.a. kan höra näktergalen sjunga i försommarnatten. I strandkanten häckar sjöfågel, t.ex. skäggdopping, storskrak, sothöns, grågås och skäggdopping.
Bedömning
Tillgänglighet: Lättillgängligt. Området kan nås från Djurgårdsvägen.
Framkomlighet: Relativt svårframkomligt p.g.a. sumpig mark och mycket nedfallna grenar
Speciella rekreationsvärden Detta är en av de sista oexploaterade stränderna i Södra Boo. I den vassiga strandzonen häckar sjöfågel. Näktergal trivs i snåren. Rödlistade insekter finns inom området.
Utnyttjande idag: Endast ett fåtal personer strövar genom området. Desto fler njuter av fågelsång då de vandrar längs Djurgårdsvägen.
Kommentar: Boende använder området för kompostering av grenar och löv, vilket ger ett "skräpigt " intryck, men ökar andelen död ved vilket gynnar insektsfaunan. Dock vore det önskvärt om området kunde rensas från icke nedbrytbart skräp såsom plast och skrot. I den östra, privatägda delen har en kraftig gallring nyligen skett. Buskar och småträd är helt bortröjda. Detta ger vacker utsikt åt promenerare men är mindre gynnsamt för insektsfaunan. Det vore olyckligt om samma sak händer med resten av området varefter detaljplanen träder i kraft.
Boo Miljö- och naturvänner 2003