Område: Ångbåtsvägen/Djurgårdsvägen "Ekdungen", "Drakskogen" (48)

Koordinater: 7H

Storlek och ägare: 1,1 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Området är delat i två till karaktären olika områden. Längs Djurgårdsvägen ligger en moränkulle. På högsta delen kommer underliggande häll i dagen. Mellan moränkullen och Ångbåtsvägen är ett sluttande sedimentområde som troligen varit åkermark men nu är under igenväxning.
Växt- och djurliv: Gamla ekar ger kullen dess karaktär. En ny generation av främst ekar och rönnar har vuxit upp de senaste 25 åren,S vilket ger den förut relativt öppna marken en mer sluten karaktär. Vårfloran är mycket rik med vitsippor och liljekonvalj. Trots igenväxning är området fortfarande artrikt, dock dominerar ett fåtal mindre ljuskrävande arter såsom lundgröe och midsommarblomster (skogsnäva). I brynet mot Djurgårdsvägen hittar man blodnäva, som har förmåga att hålla sig kvar till sent igenväxningsstadie. Högre upp på kullen finner man torrbacksflora. På ekarnas bark finns knappnålslav. Förutsättningar för sällsynta insekter beroende av död ved finns i gamla nedfallna grenar. I slånsnår trivs småfåglar. Sedimentområdet är i stort sett fortfarande öppet. Längs Ångbåtsvägen växer en dunge med ek, björk och sälg. Slånsnår brer ut sig från vägen in över den öppna marken. Örtskiktet domineras av ett fåtal kvävetåliga arter såsom ängskavle, hundäxing, hundkäx och midsommarblomster.
Bedömning
Tillgänglighet: Lättillgängligt. Det går att ta sig in i området från alla håll.
Framkomlighet: Medelgod framkomlighet.
Speciella rekreationsvärden På ekkullen finns Vikingagravar. Gamla nedfallna ekgrenar tjänstgör som "drakar" åt traktens ungar.
Utnyttjande idag: Kringboende. Då befolkningen i området väntas öka de närmsta åren kommer fler människor att utnyttja området.
Kommentar: Ekkullen har ett kulturhistoriskt värde och kan med fördel skötas så att karaktären bibehålls. Området håller nu på att växa igen, såväl kullen som den öppna gräsmarken. En röjning under kunnig ledning är önskvärd. En stor gren föll nyligen från en av ekarna ner på Djurgårdsvägen. Efter det har Nacka kommun låtit såga av flera andra grenar från olika ekar av säkerhetsskäl. Många av dessa grenar var helt friska och borde inte ha rörts. De avsågade grenarna har bortförts från platsen istället för att få ligga och bli boplats åt insekter tillika "drakar" åt nästa generation barn. Den öppna gräsmarken bör hållas öppen. Den ger karaktär åt området och tillåter fri sikt ner mot vattnet då man kommer på Ångbåtsvägen. Slåtter bör ske årligen efter midsommar och materialet transporteras bort.
Boo Miljö- och naturvänner 2003