Område: N Lännäsvägen Ö Doktorsvägen "Midsommarängen" (47)

Koordinater: 6H-7H

Storlek och ägare: ca 1,8 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Tidigare åkermark till intilliggande Lännersta Gård. Marken är i stort sett plan. Ett öppet dike rinner längsmed områdets södra del.
Växt- och djurliv: Den f.d. åkermarken är stadd i igenväxning. Från norra och västra kanten vandrar asp, rönn, slån, hagtorn och nypon in. Västra delen är tämligen igenvuxen. En utbredd ek vittnar om att marken tidigare varit mer öppen. Fältkiktet består av kvävepåverkad flora, med ett fåtal dominerande arter såsom ängskavle, hundkäx, smörblomma, vitklöver och skräppor. I västra delen är floran mer artrik mellan snåren. Där finner man bl.a. vitsippa, smultron, skogsklöver, midsommarblomster m.m. I diket, som tidvis torkar ut, växer älggräs.
Bedömning
Tillgänglighet: Mycket lättillgängligt från Lännersata Gårds Väg, Lännäsvägen och Doktorvägen, som alla utgör områdets begränsning. Från norr kan man endast komma via en stig från Spanarvägen i områdets västra del.
Framkomlighet: Relativt lättframkomligt. Genom gräsmarken löper mindre stigar.
Speciella rekreationsvärden Ängen används för bollspel, midsommarfirande m.m. av kringboende.
Utnyttjande idag: Kringboende.
Kommentar: Området kommer att bevaras som grönområde enligt detaljplanen för Lännersta 1 A. Igenväxningen bör bromsas om den öppna marken skall bestå. Dock bör man lämna en bård av snår längs norra och västra kanten till gagn för fågellivet. Det är också önskvärt att diket lämnas öppet.
Boo Miljö- och naturvänner 2003